Download algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Vier Jaargetijden en op alle met u (afnemers van producten van De Vier Jaargetijden) gesloten overeenkomsten.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).
 3. Verkoop via de websites van De Vier Jaargetijden (www.de-vier-jaargetijden.nl) valt ook onder deze voorwaarden.
2. Bestellen
 1. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel.
 2. De Vier Jaargetijden hanteert geen minumum bestelbedrag. De Vier Jaargetijden heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.
 3. De verzending wordt afgehandeld door een pakketdienst, bij voorkeur PostNL. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De Vier Jaargetijden uw bestelling in behandeling heeft genomen.
3. Prijzen
 1. De prijzen op de websites van De Vier Jaargetijden zijn de actuele prijzen.
 2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is De Vier Jaargetijden bevoegd op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 3. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21% BTW, exclusief verzendkosten.
 4. De Vier Jaargetijden is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
4. Levering
 1. De Vier Jaargetijden bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerwensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worde op het opgegeven afleveradres aangeboden.
 2. De Vier Jaargetijden hanteert de actuele pakketpost tarieven van PostNL.
 3. De Vier Jaargetijden handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertaging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertaging in te stemmen.
 4. Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. De Vier Jaargetijden voert geen naleveringen uit, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Vier Jaargetijden in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.
 6. Verzending is ten alle tijden voor risico van de koper. De Vier Jaargetijden is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.
5. Betaling
 1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via de bank inclusief de door De Vier Jaargetijden berekende verzendkosten.
 2. Indien De Vier Jaargetijden toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indienu niet (tijdig) betaald, bent u wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten et een minimum van €38,00 verschuldigd. De Vier Jaargetijden kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
6. Eigendomsvoorbehoud
 1. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van De Vier Jaargetijden, totdat u aan al uw (betalings-)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 2. De Vier Jaargetijden is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van De Vier Jaargetijden zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.
7. Retourrecht
 1. U heeft het recht door De Vier Jaargetijden geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in orginele staat en orginele verpakking, onder vemelding van de reden van retourzending.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaald De Vier Jaargetijden u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en handelingskosten van de zending à €8,95, zo spoedig moegelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
 3. Wanneer de door De Vier Jaargetijden afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
8. Persoonsgegevens
 1. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van De Vier Jaargetijden opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt De Vier Jaargetijden uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi en mailings. Uiteraard hanteert De Vier Jaargetijden bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
9. Aansprakelijkheid
 1. De Vier Jaargetijden is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en rederlijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 2. De aansprakelijkheid van De Vier Jaargetijden is beperkt tot het bedrag van de ter zake vernzonden factuur.
10. Geschillen
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondisement waar De Vier Jaargetijden is gevestigd bevoegd, tenzij De Vier Jaargetijden voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.
                                                                                                      Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten
                                               De Vier Jaargetijden - Julianaplein 162 B - 6641 CT - Beuningen - 024 677 66 33 - BTW NL003085868B10  - KVK 76444880
                                                                                                                Copyright © 2009 De Vier Jaargetijden

 
 1.